Strona główna / O nas / Informacje o ITXON S.A.

Ogłoszenia

Częstochowa, dnia 25 października 2021 r.


SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.

UL. GARNCARSKA 34, 42-200 CZĘSTOCHOWA

  

DRUGIE ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.       Działając na podstawie art 560 KSH Zarząd Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna zawiadamia o zamiarze przekształcenia Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu przekształcenia i załączników w siedzibie Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna, ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa od dnia 1.10.2021 r.  

 

 

Częstochowa, dnia 1 października 2021 r.


SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.

UL. GARNCARSKA 34, 42-200 CZĘSTOCHOWA

  

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.       Działając na podstawie art 560 KSH Zarząd Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna zawiadamia o zamiarze przekształcenia Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu przekształcenia i załączników w siedzibie Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna, ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa od dnia 1.10.2021 r.  

 

 

Częstochowa, dnia 02 sierpnia 2021 roku


SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.

UL. GARNCARSKA 34, 42-200 CZĘSTOCHOWA

 

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 

            Zarząd Spółki pod firmą SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000734491, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w kancelarii notarialnej Jastrząb Krystyna, Jastrząb-Standerska Joanna. Kancelaria notarialna s.c., w dniu 24.08.2021 r. o godzinie 11.00.

 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uzasadnione jest koniecznością podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku / pokryciu strat za 2020 r.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu – Marka Kleina.

 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokryciu strat za 2020 r.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej za 2020 r.

 8. Wolne wnioski.

 9. Zamknięcie obrad.

 

 

Za Zarząd:

 OPIS PROCEDURY DOTYCZĄCEJ UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1.
Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 3 sierpnia 2021 r. włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Systemy Informatyczne ITXON S.A., ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: marek.klein@itxon.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone w wersji papierowej, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie żądania i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 6 sierpnia 2021 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.itxon.pl.

2.
Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Systemy Informatyczne ITXON S.A., ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: marek.klein@itxon.pl . projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może zostać zgłoszone pisemnie, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie zgłoszenia i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.itxon.pl

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3.
Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail:  marek.klein@itxon.pl

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formy pisemnej, głos musi być doręczony Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

5.
Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.
Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

8.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na 16 dni przed datą zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  tj. na dzień 8 sierpnia 2021 r.

9.
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 8 sierpnia 2021 r. tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

10.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.itxon.pl. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie oddziału Spółki ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa.

11.
Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.itxon.pl.
III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail:  marek.klein@itxon.pl
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV. LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki ul. Garncarska 34 , 42-200 Częstochowa od dnia 10 sierpnia 2021 r.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

 

Częstochowa, dnia 24 lutego 2021 roku

SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.

UL. GARNCARSKA 34

42-200 CZĘSTOCHOWA

 

 

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

            Zarząd Spółki pod firmą Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Garncarskiej 34, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Garncarskiej 34 w Częstochowie, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-16.00.

 

 

 

 

Częstochowa, dnia 30 stycznia 2021 roku

SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.

UL. GARNCARSKA 34

42-200 CZĘSTOCHOWA

 

 

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

            Zarząd Spółki pod firmą Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Garncarskiej 34, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Garncarskiej 34 w Częstochowie, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-16.00.

 

 

 

 

Częstochowa, dnia 30 grudnia 2020 roku

SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.

UL. GARNCARSKA 34

42-200 CZĘSTOCHOWA

 

 

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

            Zarząd Spółki pod firmą Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Garncarskiej 34, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Garncarskiej 34 w Częstochowie, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-16.00.

 

 

 

 

Częstochowa, dnia 30 listopada 2020 roku

SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.

UL. GARNCARSKA 34

42-200 CZĘSTOCHOWA

 

 

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

            Zarząd Spółki pod firmą Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Garncarskiej 34, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Garncarskiej 34 w Częstochowie, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-16.00.

 

 

 

 

Częstochowa, dnia 30 października 2020 roku

SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.

UL. GARNCARSKA 34

42-200 CZĘSTOCHOWA

 

 

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

            Zarząd Spółki pod firmą Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Garncarskiej 34, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Garncarskiej 34 w Częstochowie, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-16.00.

 

 

 

 

Częstochowa, dnia 30 września 2020 roku

SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.

UL. GARNCARSKA 34

42-200 CZĘSTOCHOWA

 

 

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

            Zarząd Spółki pod firmą Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Garncarskiej 34, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Garncarskiej 34 w Częstochowie, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-16.00.

 

 

 

 

Częstochowa, dnia 03 września 2020 roku

SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.

UL. GARNCARSKA 34

42-200 CZĘSTOCHOWA

 

 

 

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 

            Zarząd Spółki pod firmą SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000734491, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w kancelarii notarialnej Jastrząb Krystyna, Jastrząb-Standerska Joanna. Kancelaria notarialna s.c., w dniu 28.09.2020 roku o godzinie 13.30.

 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uzasadnione jest koniecznością podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku / pokryciu strat za 2019 r. oraz wyboru podmiotu i podpisaniu umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu – Marka Kleina.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokryciu strat za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu i podpisaniu umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

Za Zarząd:

 OPIS PROCEDURY DOTYCZĄCEJ UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1.
Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 07 września 2020 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Systemy Informatyczne ITXON S.A., ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: marek.klein@itxon.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone w wersji papierowej, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie żądania i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 10 września 2020 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.itxon.pl.

2.
Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Systemy Informatyczne ITXON S.A., ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: marek.klein@itxon.pl . projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może zostać zgłoszone pisemnie, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie zgłoszenia i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.itxon.pl

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3.
Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail:  marek.klein@itxon.pl

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formy pisemnej, głos musi być doręczony Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

5.
Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.
Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

8.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na 16 dni przed datą zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  tj. na dzień 12.09.2020 r.

9.
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 16.09.2020 r. tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

10.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.itxon.pl. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie oddziału Spółki ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa.

11.
Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.itxon.pl.
III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail:  marek.klein@itxon.pl
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV. LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki ul. Garncarska 34 , 42-200 Częstochowa od dnia 14.09.2020 r.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

PROJEKTY UCHWAŁ

 

Częstochowa, 28.09.2020 r.

 

 

UCHWAŁA NR 1/09/2020

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI –

SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.

Z DNIA 28.09.2020 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art.228 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy i podatkowy 2019 uchwala, co następuje:

Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019, obejmujące bilans roczny, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, wykazujące:

 1. Sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie  -   10 503 298,59 zł

 2. Sumę przychodów w kwocie –  4 798 228,84 zł

 3. Strata brutto w kwocie –   441 645,59 zł

 4. Podatek dochodowy od osób prawnych jako obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego w kwocie 0,00 zł

 5. Zysk bilansowy netto w kwocie – 441 645,59 zł

Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

 

Za uchwałą głosowało:

co stanowi 100 głosów – 100 % kapitału zakładowego.

Przeciw – 0 głosów,

wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Protokolant                                                                                       Przewodniczący

 

 

 

 

Częstochowa, 28.09.2020 r.

 

UCHWAŁA NR 2/09/2020

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI –

SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.

Z DNIA 28.09.2020 R.

w sprawie podziału zysku netto / pokryciu straty za rok obrotowy 2019

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art.231 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje.

Zgromadzenie Akcjonariuszy wykazaną stratę bilansową w kwocie 441 645,59 zł pozostawia do rozliczenia zyskami lat przyszłych.

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym prezesa Zarządu Spółki.

 

Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

 

Za uchwałą głosowało:

 

co stanowi 100 głosów – 100 % kapitału zakładowego.

Przeciw – 0 głosów,

wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

 

Protokolant                                                                                        Przewodniczący

 

 

 

 

Częstochowa, 28.09.2020 r.

 

 

UCHWAŁA NR 3/09/2020

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI –

SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.

Z DNIA 28.09.2020 R.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2019

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art.228 pkt.1 oraz art.231 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje.

Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.

Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Za uchwałą głosowało:

 

 

 

co stanowi 100 głosów – 100 % kapitału zakładowego.

Przeciw – 0 głosów,

wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Protokolant                                                                                        Przewodniczący

 

 

 

 

Częstochowa, 28.09.2020 r.

 

UCHWAŁA NR 4/09/2020

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI –

SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.

Z DNIA 28.09.2020 R.

 

 

w sprawie wyboru podmiotu i podpisania umowy na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art.228 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o wyborze Copernicus Security S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22) do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki i zobowiązuje Zarząd do podpisania z ww. firmą stosownej umowy.

Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Za uchwałą głosowało:

 

co stanowi 100 głosów – 100 % kapitału zakładowego.

Przeciw – 0 głosów,

wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.Newsletter